What is Group Insurance?

Bảo hiểm nhóm cung cấp bảo hiểm cho một nhóm người, thường là thành viên của một tổ chức hoặc nhân viên của một công ty. Thay vì mỗi người tự mua bảo hiểm riêng lẻ, toàn bộ thành viên trong nhóm được bảo hiểm dưới một hợp đồng chính.

Các Lợi Ích Khác Của Bảo Hiểm Nhóm

  • Tiết Kiệm Chi Phí: Bảo hiểm nhóm thường có mức phí bảo hiểm thấp hơn do rủi ro được phân tán trên một nhóm người tham gia lớn hơn, mang lại lợi ích tài chính cho cả người sử dụng lao động và nhân viên.

  • Bảo Hiểm Rộng Rãi: Các kế hoạch bảo hiểm nhóm thường bao gồm bảo hiểm toàn diện cho y tế, nhân thọ, nha khoa và bảo hiểm khuyết tật, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong một chính sách duy nhất.

  • Không Yêu Cầu Kiểm Tra Y Tế: Nhiều kế hoạch bảo hiểm nhóm không yêu cầu các thành viên phải trải qua kiểm tra y tế rộng rãi, làm cho nó dễ tiếp cận đối với nhiều người, bao gồm cả những người có tình trạng y tế trước đó.

Why Life Insurance is Crucial for Your Financial Security

Các Lợi Ích Khác Của Bảo Hiểm Nhóm

  • Bảo Đảm Phát Hành: Các kế hoạch bảo hiểm nhóm thường cung cấp bảo đảm phát hành, có nghĩa là các thành viên đủ điều kiện có thể tham gia mà không cần kiểm tra y tế hoặc đánh giá sức khỏe.

  • Ưu Đãi Thuế: Các khoản đóng góp của người sử dụng lao động vào các kế hoạch bảo hiểm nhóm thường được khấu trừ thuế, mang lại lợi ích tài chính cho cả người sử dụng lao động và nhân viên.

  • Tăng Cường Tuyển Dụng Và Giữ Chân Nhân Viên: Việc cung cấp các lợi ích bảo hiểm nhóm toàn diện có thể là một công cụ mạnh mẽ để thu hút và giữ chân nhân viên tài năng, góp phần tăng cường sự hài lòng và trung thành trong công việc.

How to Choose a Group Insurance Policy

Follow the steps below to find the group insurance policy that best meets your needs.

1
ASSESS NEEDS

EVALUATE
GROUPS
NEEDS

Evaluate the group’s needs by considering factors such as health, life, disability, dental coverage, and more.
2
29

LOOK INTO
REPUTABLE
PROVIDERS

Research reputable insurance providers offering group insurance, considering their experience, customer reviews, and the range of coverage options available.
3
33

LEARN ABOUT
COVERAGE
DETAILS

Familiarize yourself with the coverage details offered by potential group insurance plans, ensuring they align with the identified needs of the group members.
4
30

COMPARE
QUOTES

Compare quotes from multiple insurance providers, comparing premiums, deductibles, and any additional costs associated with each plan to find the most cost-effective option.
5
6

ASSESS
NETWORK
OF HEALTHCARE
PROVIDERS

Assess the network of healthcare providers, hospitals, and specialists associated with each group insurance plan to ensure convenient and accessible healthcare options for group members.
6
24

REVIEW
FLEXIBILITY

Review the flexibility of each group insurance plan, especially if the group has diverse needs. Look for plans that allow customization to accommodate varying preferences and requirements.
7
25

UNDERSTAND
EMPLOYEE
CONTRIBUTIONS

Understand how employee contributions will be structured, and consider options to improve the benefits.
8
5

LICENSED
INSURANCE
BROKER

Consult with insurance brokers or professionals specializing in group insurance to navigate the complexities of different plans, ensuring that the chosen coverage meets the unique needs of the group.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Many group insurance plans offer guaranteed issue, allowing individuals to enroll without undergoing extensive medical underwriting, making it accessible for individuals with pre-existing conditions

The cost-sharing structure varies, but it commonly involves both employer and employee contributions. Employers often subsidize a portion of the premiums, with employees contributing the remaining amount.

Group insurance plans can include various types of coverage, such as health, dental, life, disability, and sometimes vision insurance, depending on the plan and the sponsor's preferences.

TOP 3

Công Ty Bảo Hiểm
ở Texas

90%

Mức Độ Hài Lòng của
Khách Hàng

13,000+

Khách Hàng Sử Dụng
Dịch Vụ Bảo Hiểm và Thuế

Các Đối Tác

Các gói bảo hiểm tùy chỉnh với mức phí cạnh tranh nhờ các đối tác của chúng tôi

Yêu Cầu Báo Giá

Bảo vệ tương lai của bạn với những kế hoạch bảo hiểm tùy chỉnh. Yêu cầu báo giá miễn phí ngay để có thể nhận được phạm vi bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của bạn.